ที่

ชื่อโรงเรียน

smis

อำเภอ

Link

หมายเหตุ

1

บ้านสีเสียดบำรุง

53020002

ท่าปลา

ssb.utd2.go.th

รุ่นที่ 1

2

ท่าปลาอนุสรณ์ 1

53020008

ท่าปลา

smss.utd2.net/tpa1

รุ่นที่ 2

3

น้ำพร้าสามัคคี

53020020

ท่าปลา

smss.utd2.net/nsm

รุ่นที่ 2

4

บ้านน้ำหมัน

53020022

ท่าปลา

smss.utd2.net/nmm

รุ่นที่ 2

5

ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร

53020036

ท่าปลา

smss.utd2.net/pld

รุ่นที่ 2

6

อนุบาลท่าปลา

53020039

ท่าปลา

smss.utd2.net/atp

รุ่นที่ 2

7

นิคมฯสงเคราะห์ 1

53020044

ท่าปลา

smss.utd2.net/nik1

รุ่นที่ 2

8

ราชประชานุเคราะห์ 13

53020019

น้ำปาด

smss.utd2.net/rsk13

รุ่นที่ 2

9

บ้านเด่นเหล็ก

53020048

น้ำปาด

smss.utd2.net/dlk

รุ่นที่ 2

10

ชุมชนบ้านนากล่ำ

53020052

น้ำปาด

smss.utd2.net/nag

รุ่นที่ 2

11

บ้านห้วยคอม

53020057

น้ำปาด

smss.utd2.net/hyc

รุ่นที่ 2

12

ชุมชนไกรลาสวิทยาคม

53020072

น้ำปาด

smss.utd2.net/klw

รุ่นที่ 2

13

บ้านห้วยมุ่น

53020075

น้ำปาด

smss.utd2.net/hym

รุ่นที่ 2

14

บ้านม่วง

53020100

น้ำปาด

smss.utd2.net/mug

รุ่นที่ 2

15

บ้านนาบัว

53020102

บ้านโคก

npu.utd2.go.th

รุ่นที่ 1

16

บ้านบ่อเบี้ย

53020104

บ้านโคก

smss.utd2.net/bob

รุ่นที่ 2

17

อนุบาลบ้านโคก

53020108

บ้านโคก

smss.utd2.net/abk

รุ่นที่ 2

18

วัดจอมแจ้ง

53020110

บ้านโคก

smss.utd2.net/wjj

รุ่นที่ 2

19

บ้านห้วยลึก

53020083

ฟากท่า

smss.utd2.net/hyl

รุ่นที่ 2

20

วัดโพธิ์ชัย

53020086

ฟากท่า

smss.utd2.net/wpch

รุ่นที่ 2

21

บ้านห้วยสูน

53020093

ฟากท่า

smss.utd2.net/hys

รุ่นที่ 2

22

บ้านนาแซง

53020096

ฟากท่า

smss.utd2.net/naz

รุ่นที่ 2